ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီယား တုိ႔ မွ ဆန္တင္ပုိ႔မူမ်ားလာသျဖင့္ ဥေရာပတြင္ ဆန္ေစ်းကြက္ ျပဳိလဲ

ေနာက္ႏွစ္မွစ၍ ဥေရာပသုိ႔ ဆန္တင္သြင္းမူ
မ်ားကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယား
မွ တင္သြင္းလာေသာ ဆန္မ်ား အေပၚ အခြန္
တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံေရး အား အဂၤါေန႔ က အီးယူအဖဲြ႕
၀င္ႏူိင္ငံမ်ား အၾကား လုိအပ္သည့္ မဲ အမ်ားစု
မရပဲ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ အတြက္ အဖဲြ႔ ၀င္ ၂၈ ႏူိင္ငံ ၏ ကုန္သြယ္
ေရးရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အီးယူ
ေကာ္မရွင္မွ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့
ရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီ
ယား ဆန္မ်ားအား သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း
ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ အဆုိျပဳထားခဲ့ျပီး ျဖစ္၍ အဖဲြ႕ ၀င္
ႏူိင္ငံမ်ား ထံမွ ယခုလုိ သေဘာတူညီခ်က္ တစုံ
တရာ မရရွိက ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္အတုိင္း
ဆက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္အရ ပထမႏွစ္တြင္ ဆန္မ်ား
ကုိ တတန္လ်င္ သြင္းကုန္ခြန္ ၁၇၅ ယူရုိ (ေဒၚ
လာ ၁၉၈.၃၁)၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၁၅၀ ယူရုိ ႏွင့္
တတိယႏွစ္တြင္ ၁၂၅ ယူရုိ အထိ ေလ်ာ့ခ်
ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရ
သည္။

ကေမၻာဒီယား ႏွင့္ ျမန္မာသည္ EBA ေခၚ
Everything But Arms အရ ဥေရာပသုိ႔
တင္သြင္းသမ် ကုိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေန
ေသာ္လည္း ယခုကိစၥသည္ EBA ႏွင့္ အက်ဳံး
မ၀င္ဟု သိရသည္။

လာမည့္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိး ေဖါက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယား
ႏွစ္ႏူိင္ငံစလုံး EAB အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္
ခံစားခြင့္ မ်ုား ဆုံးရႈံးမည့္ အေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေန
ရေပသည္။

ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီယား တုိ႔ မွ တင္ပုိ႔ေသာ
Indica ဟူေသာ လုံးရွည္ ဆန္ ပမဏာသည္
၂၀၁၂ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၉,၀၀၀ မွ ၂၀၁၇ တြင္
တန္ခ်ိန္ ၃၆၀,၀၀၀ အထိ တုိးတက္လာခဲ့သျဖင့္
ဥေရာပတြင္ ဆန္ေစ်းကြက္ ျပဳိလဲသြားခဲ့ရ
ေပသည္။ထုိ႔ အတြက္ အဖဲြ႔ ၀င္ႏူိင္ငံ ျဖစ္
သည့္ အီတလီ မွ ၎တုိ႔၏ ျပည္တြင္း ဆန္လုပ္
ငန္းမ်ား ထိခုိက္ေနျပီဟု တုိင္တန္းလာခဲ့သျဖင့္
ယခုလုိ စုံစမ္း စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ဆုိသည္။

ဥေရာပ ေတာင္ပုိင္း ေပၚတူဂီ မွ သည္
ဘူလ္ေဂးရီးယား အထိ စုစုေပါင္း ရွစ္ႏူိင္ငံသည္
ဆန္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေနေပသည္။
ျမန္မာသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း
ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂.၈ သန္း အထိ တင္ပုိ႔
ႏူိင္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္အတြင္း အျမင့္
ဆုံး ပမာဏ သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္ဟု ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ အတြင္း၀န္
ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္ဟု ျမန္မာတုိင္းမ္
သတင္းစာတြင္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း
က ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

ကုိးကား။ ။ REUTERS