အာဖရိက ယူဂန္ဒါထိ ဗုဒၶဘာသာကို သယ္ေဆာင္သြားေသာ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစ

အာဖရိက ယူဂန္ဒါ မွာ သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရသလုိ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူရပါ၏ ေနာင္ေတာ္ဘုရား။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစဘုရား။

အာဖရိက ယူဂန္ဒါ မွာ သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရသလုိ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူရပါ၏ ေနာင္ေတာ္ဘုရား။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစဘုရား။

အာဖရိက ယူဂန္ဒါ မွာ သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရသလုိ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူရပါ၏ ေနာင္ေတာ္ဘုရား။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစဘုရား။

အာဖရိက ယူဂန္ဒါ မွာ သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရသလုိ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူရပါ၏ ေနာင္ေတာ္ဘုရား။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစဘုရား။

အာဖရိက ယူဂန္ဒါ မွာ သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရသလုိ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူရပါ၏ ေနာင္ေတာ္ဘုရား။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစဘုရား။

အာဖရိက ယူဂန္ဒါ မွာ သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္ေလး ဦးအာဒိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရသလုိ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူရပါ၏ ေနာင္ေတာ္ဘုရား။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ပါေစဘုရား။

ကမာၻၾကီး ေအးခ်မ္းသာယာပါေစ…

Source: Than Bula