ေဘးရန္ကင္းကြာ စီးပြားျဖာသည့္ ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ဂါထာပါဠိ အနက္

၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ၊

အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊

ပထေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ။

ေသာဘဂ၀ါ၊ ထုိေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ ဤသုိ႕ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

အရဟံ အရဟံမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာဘဂ၀ါ၊ ထုိေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ၀တ၊ စင္စစ္ ဧကန္အမွန္မလြဲ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထုိက္ပါေပ၏။

အရဟႏၲံ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုု သရဏံ ကုိးကြယ္အားထားရာဟူ၍ ဂစၧာမိ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

အရဟႏၲံ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိရသာ ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္ နမာမိ ရွိခုိးကန္ေတာ့ပါ၏။

ပထေမာ ေရွးဦးစြာေသာ ၀ဇိရပါကာေရာ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂ၀ါ၊ ထုိေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ ဤသုိ႕ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

အရဟံ အရဟံ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊

သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊

ဒုတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူပါေပ၏။

သမၼာသမၺဳဒၶံ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊

ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

သမၼာသမၺဳဒၶံ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ဒုတိေယာ၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ၊

တတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။

ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။

ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

တတိေယာ၊ သုံးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။
ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊

သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

သုဂတံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊

စတုေတၳာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ သုဂေတာ၊ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

(တစ္နည္း) သုဂေတာ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

သုဂတံ၊ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ။ (တစ္နည္း) ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

သုဂတံ၊ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ။ (တစ္နည္း) ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

စတုေတၳာ။ ေလးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ၊

ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

ေလာက၀ိဒံု သရဏံ ဂစၧာမိ၊

ေလာက၀ိဒံု သိရသာ နမာမိ၊

ပဥၥေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။

ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ကာမေလာက၊ ရူပေလာက၊ အရူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ ေလာကဝိဒူ၊ ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ေလာကဝိဒူ၊ ကာမေလာက၊ ရူပေလာက၊

အရူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။ (တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ေလာကဝိဒုံ၊ ကာမေလာက၊ ရူပေလာက၊ အရူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြားဘုရားကို (တစ္နည္း) ဣတိပိ၊

ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ေလာကဝိဒုံ၊ ကာမေလာက၊ ရူပေလာက၊ အရူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြားဘုရားကို (တစ္နည္း) ဣတိပိ၊

ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ပဥၥေမာ၊ ငါးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ကာမေလာက၊ ရူပေလာက၊

အရူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ ေလာကဝိဒူ၊ ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊

အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊

ဆ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။

ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌အတုမရွိ ျမတ္ေတာ္မူပါေပ၏။

အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ံ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌ အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ံ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌ အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ဆ႒ေမာ၊ ေျခာက္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ၊

သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

သတၳာရံ ေဒ၀မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

သတၳာရံ ေဒ၀မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊

သတၱေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နတ္၊ လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ သတၳာေဒဝမႏုႆာန မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

သတၱေမာ၊ ခုႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နတ္၊ လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ သတၳာေဒဝမႏုႆာန မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊

ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊

အ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။

ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ဗုေဒၶါ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ဗုဒၶံ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ဗုဒၶံ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။

သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

အ႒ေမာ၊ ရွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္းသိ၊

သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၉။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ၊

ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

ဘဂ၀ႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊

န၀ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ဘဂဝါ၊ ထို ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ဘဂဝါ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။

ဘဂဝႏၱံ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစၦာမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ဘဂဝႏၱံ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

နဝေမာ၊ ကိုးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၁၀။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ၊

ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

ေလာက၀ိဒံု သရဏံ ဂစၧာမိ၊

ေလာက၀ိဒံု သိရသာ နမာမိ၊

ပဥၥေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ။

အပိုဒ္(၅) ေလာကဝိဒူ ႏွင့္တူ၏

၁၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊

သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

သုဂတံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊

စတုေတၳာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

အပိုဒ္(၄) သုဂေတာႏွင့္တူ၏။

၁၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊

အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊

ဆ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

အပုိဒ္(၆) အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိႏွင့္တူ၏။

၁၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ၊

တတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

အပိုဒ္(၃) ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ႏွင့္တူ၏။

၁၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ၊

သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

သတၳာရံ ေဒ၀မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

သတၳာရံ ေဒ၀မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊

သတၱေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ။

အပိုဒ္(၇) သတၳာေဒဝမႏုႆာနံႏွင့္တူ၏

၁၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊

သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊

ဒုတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

အပိုဒ္(၂) သမၼာသမၺဳဒၶႏွင့္တူ၏။

၁၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊

ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊

အ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

အပိုဒ္(၈) ဘဂဝါႏွင့္တူ၏။

၁၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ၊

အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊

ပထေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ။

အပိုဒ္(၁) အရဟံႏွင့္တူ၏။

၁၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ၊

ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ၊

ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊

ဘဂ၀ႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊

န၀ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ။

အပိုဒ္(၉) ဘဂဝါႏွင့္တူ၏။

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာၿပီး၏။

ေမတၱာျဖင့္

Credit:ကိုညာႀကီး

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ တရားေတာ္

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၳမသာရ